Regulamin przekazywania darowizn pieniężnych na stronie www.chatul.pl i wpłat realizowanych za pomocą serwisu Przelewy24 na rzecz Fundacji CHATUL

 1. Niniejszy regulamin określa warunki przekazywania darowizn wpłacanych bezpośrednio na konto Fundacji oraz online za pomocą formularza dostępnego na stronie www.chatul.pl za pośrednictwem serwisu Przelewy24.
 2. Strona internetowa www.chatul.pl  prowadzona i administrowana jest przez Fundację Pomocy Zwierzętom CHATUL z siedzibą w Bytomiu ul. Tysiąclecia 27, 41-933; NIP  626 292 86 34;   REGON 241010931;  KRS 0000312325, zwaną dalej Fundacją
 3. Płatności online są obsługiwane przez operatora płatności PayPro SA (PayPro) – Podmiot świadczący Usługę na rzecz Użytkowników, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8 (60-198), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014..
 4. Osobą uiszczającą darowiznę może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwanej dalej Darczyńcą.
 5. Przekazane darowizny wykorzystane zostaną wyłącznie na cele statutowe Fundacji.
 6. Wpłaty można przekazywać 24 godziny na dobę. Fundacja nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu Przelewy24 obsługiwanego przez PayPro SA (dalej Przelewy 24).
 7. Wpłaty darowizn online dokonywane są z użyciem przelewu elektronicznego obsługiwanego przez Przelewy24.
 8. W celu przekazania darowizny online należy na stronie www.chatul.pl/dotacje/ wybrać odpowiednią wysokość darowizny i zaznaczyć okienko z akceptacją niniejszego regulaminu, by zostać przekierowanym do serwisu Przelewy24.
 9. Wpłaty darowizn online dokonywane za pomocą płatności Przelewy24 nie podlegają zwrotom.
 10. Fundacja zapewnia ochronę danych osobowych Darczyńców zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Administratorem danych uzyskanych od Przelewy24 w procesie przekazywania darowizn online jest Fundacja CHATUL.  Administratorem danych uzyskanych w ramach usługi płatności online jest serwis Przelewy24.
 11. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b, lit. c oraz lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, który pozwala na przetwarzanie danych dla wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem na żądanie osoby, której dotyczą dane; a także w sytuacji, gdy Administrator zobowiązany jest do wypełnienia obowiązku prawnego, który na nim ciąży, lub też stoi za tym uzasadniony interes Administratora – za taki uznajemy budowanie relacji z Darczyńcami poprzez rzetelne informowanie o postępach zbiórki oraz przekazywanie podziękowań, a także przechowywanie danych dla ochrony przed roszczeniami lub ich dochodzenia.
 12. Fundacja zapewnia, iż dane osobowe darczyńcy otrzymane od Przelewy24 przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji umowy darowizny, w tym obsługi bankowej i księgowej darowizn, a także w celu realizacji uzasadnionego interesu Fundacji oraz z zachowaniem warunków określonych w polityce prywatności.
 13. Wpłacając darowiznę Darczyńca przyjmuje do wiadomości, że przetwarzanie danych osobowych ma na celu obsługę darowizny zgodnie z obowiązującym prawem. Dane osobowe mogą być też wykorzystane w celu kontaktu z Darczyńcą w przypadku problemów z obsługą darowizny lub w celu potwierdzenia wpłynięcia płatności.
 14. Darowiznę można wpłacić za pośrednictwem kanałów płatności udostępnionych przez firmę PayPro SA, tj. przy pomocy e-przelewu, karty płatniczej, BLIK i bezpośredniego przelewu na konto.
 15. Darczyńcy dokonujący płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24 mogą składać reklamację dotyczące Usługi Płatności Przelewy24, jeżeli przekazana przez niego darowizna nie została zrealizowana lub została zrealizowana niezgodnie z Regulaminem Współpracy z Przelewy24.

Reklamacje można składać w formie:
a) pisemnej – osobiście w siedzibie PayPro SA lub przesyłką pocztową w rozumieniu art.3 pkt. 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 z późn. zm.);
b) ustnej – dzwoniąc na numer telefonu albo składając oświadczenie do protokołu podczas wizyty w siedzibie PayPro SA, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań;
c) elektronicznie – wysyłając wiadomości na adres poczty elektronicznej serwis@przelewy24.pl lub poprzez elektroniczny formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej pod adresem: https://www.przelewy24.pl/reklamacje.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawne.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2024.