ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Fundacja Pomocy Zwierzętom „CHATUL” zwana w dalszej części Statutu “Fundacją”, ustanowiona została przez Ewę Szczepaniak i Patrycję Partykę zwanymi dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 16.04.2008 r. przez notariusza Jerzego Miklera w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Bytomiu.
2. Fundacja działa na podstawie Ustawy z dnia 06 kwietnia 1984r. o fundacjach (Dz. U. z 1991r. nr 46 poz.203, z późniejszymi zmianami) i na podstawie niniejszego statutu.
3. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

§ 2

1. Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem.
2. Fundacja posiada osobowość prawną.
3. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 3

1. Fundacja może posługiwać się nazwą skróconą „Fundacja CHATUL”.
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Fundacja używa pieczęci okrągłej lub podłużnej z nazwą Fundacji, jej adresem i nr KRS.
4. W kontaktach z podmiotami zagranicznymi Fundacja może tłumaczyć swoją nazwę na języki obce.

§ 4

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Bytom.
2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Dla właściwej realizacji celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
4. Fundacja może być członkiem międzynarodowych stowarzyszeń i sieci współpracy zrzeszających organizacje o zbliżonych celach.
5. Fundacja może współpracować z krajowymi i zagranicznymi osobami fizycznymi i prawnymi, oraz instytucjami publicznymi prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji.

§ 5

1. Fundacja jest organizacją non-profit.
2. Fundacja może zatrudniać pracowników.
3. Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe, oddziały terenowe, filie.
4. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom prawnym i fizycznym zasłużonym dla Fundacji.

ROZDZIAŁ II
CELE DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 6

Fundacja została powołana w celu:
1. Działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt.
2. Działania na rzecz zwalczania bezdomności zwierząt.
3. Zwalczania wszelkich przejawów okrucieństwa wobec zwierząt domowych i wolno żyjących.
4. Udzielania wszechstronnej i bezpośredniej pomocy zwierzętom bezdomnym, porzuconym, chorym.
5. Prowadzenia i wspierania działalności edukacyjnej oraz upowszechniania wiedzy z zakresu ochrony środowiska oraz ochrony zwierząt i ich praw.
6. Promocję i organizację wolontariatu w zakresie ochrony zwierząt.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele prowadząc nieodpłatną działalność pożytku publicznego poprzez:
1. Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi, których celem jest niesienie pomocy zwierzętom.
2. Wspieranie organizacji i instytucji w zakresie ochrony środowiska i zwierząt.
3. Zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, współdziałanie z właściwymi organami i instytucjami w wykrywaniu i zwalczaniu przestępstw i wykroczeń wymierzonych w prawa zwierząt.
4. Udział w postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących problematyki ochrony środowiska i ochrony zwierząt.
5. Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz, urzędów, sądów, firm, instytucji pozarządowych, a także do osób prywatnych w sprawach niezbędnych do realizacji wyznaczonych celów Fundacji.
6. Organizowanie akcji propagandowych i edukacyjnych zmierzających do kształtowania i rozpowszechniania postaw przyjaznych wszelkim zwierzętom, zarówno domowym jak i wolno żyjącym
7. Promocję i reklamę działań Fundacji poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej, internetowej, wydawniczej, reklamowej w środkach masowego przekazu.
8. Działanie zmierzające do ograniczenia populacji zwierząt bezdomnych, w tym realizowanie programu kastracji i sterylizacji.
9. Udzielanie pomocy zwierzętom wymagającym opieki w następstwie niewłaściwego traktowania ich przez człowieka.
10. Diagnostykę, leczenie i rehabilitację zwierząt pozostających pod opieką Fundacji.
11. Działalność adopcyjną zwierząt.
12. Prowadzenie i wspieranie schronisk i ośrodków dla bezdomnych zwierząt.
13. Zakup materiałów dydaktycznych, szkoleniowych, pomocy naukowych, biurowych, sprzętu i wyposażenia lokali. w których prowadzona jest działalność Fundacji.
14. Organizację wolontariatu, korzystanie ze świadczeń wolontariuszy oraz ich szkolenie i promowanie.
15. Zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby Fundacji.
16. Składanie ofert na realizację zadań publicznych.
17. Pozyskiwanie, zarządzanie i rozdzielanie funduszy, darów materialnych i niematerialnych otrzymywanych przez Fundację.
18. Pozyskiwanie dotacji z UE.
19. Organizację i uczestnictwo w imprezach kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych w celu prowadzenia akcji charytatywnych zapewniających realizację celów Fundacji.
20. Promocję i reklamę firm i instytucji wspierającej ochronę środowiska i zwierząt.
21. Inne przedsięwzięcia zmierzające do realizacji celów statutowych Fundacji.

§ 7a

Przedmiotem nieodpłatnej działalności pożytku publicznego jest:
1. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 94.99.Z
2. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 96.09.Z
3. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 85.59.B
4. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 88.99.Z
5. Reklama PKD 73.1
6. Wydawanie książek i periodyków, oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania PKD 58.1
7. Działalność weterynaryjna PKD 75.00.Z
8. Chów i hodowla pozostałych zwierząt 01.49 Z

ROZDZIAŁ III
ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 8

1. Fundacja prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności lub na rzecz grupy, mającej szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną.
2. Fundacja może współpracować z instytucjami rządowymi i pozarządowymi, osobami fizycznymi lub prawnymi oraz jednostkami nie posiadającymi osobowości prawnej, prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji w zakresie realizacji zadań i celów Fundacji.

§ 9

Z działalności pożytku publicznego Fundacji sporządza się roczne sprawozdanie merytoryczne i finansowe.

ROZDZIAŁ IV
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 10

1. Fundusz założycielski Fundacji obejmuje 1000 zł w gotówce wniesione następująco przez: Ewa Szczepaniak – 500 zł, Patrycja Partyka – 500 zł.
2. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wniesiony przez Fundatorów oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundacje w trakcie jej działalności.
3. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.
4. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.

§ 11

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1. Świadczeń Fundatorów.
2. Majątku własnego Fundacji.
3. Sponsoringu, darowizn, spadków, zapisów, dotacji przedmiotowych i podmiotowych.
4. Nawiązek i świadczeń pieniężnych zasądzanych przez sądy powszechne.
5. Subwencji osób fizycznych i prawnych krajowych i zagranicznych.
6. Dotacji z programów pomocowych Unii Europejskiej.
7. Odsetek od rachunków bankowych, lokat pieniężnych oraz papierów wartościowych.
8. Wpływów z loterii, aukcji, zbiórek i imprez organizowanych przez Fundację na podstawie odpowiednich zezwoleń.
9. Innych źródeł określonych każdorazowo uchwałą Zarządu.

§ 12

1. Dochody z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji.
2. Fundacja zobowiązuje się uwzględniać życzenia ofiarodawców co do przeznaczenia przekazanych sum pieniężnych lub środków rzeczowych, o ile życzenia te nie są sprzeczne z celami statutowymi Fundacji.
3. Fundacja może, zgodnie z wolą ofiarodawcy, tworzyć fundusze celowe sygnowane jego nazwiskiem. Fundusze takie mogą być prowadzone także na zasadzie wyodrębnionej jednostki organizacyjnej.
4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa jego długi spadkowe.
5. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji znaczącej darowizny lub subwencji, jednorazowej lub łączonej, uzyskują o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł honorowy Sponsora Fundacji.
6. Majątek i dochody Fundacji są przeznaczane wyłącznie na realizację celów statutowych zgodnie z ustalonym programem działania Fundacji oraz na koszty działalności samej Fundacji.

§ 13

Fundacji zabrania się:
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2. Przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych.
3. Wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ V
ORGANY FUNDACJI

§14.

1. Organami Fundacji są Zarząd Fundacji zwany dalej „Zarządem” i Komisja Rewizyjna zwana dalej “Komisją”
2. Członkiem Organów Fundacji nie może być osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Członkowie Komisji nie mogą być Członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
4. Członkowie Organów Fundacji pełnią swą funkcję społecznie i nie pobierają wynagrodzenia za swoją pracę, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach na rzecz Fundacji, w tym kosztów podróży.

ROZDZIAŁ VI
ZARZĄD FUNDACJI

§ 15

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. W skład Zarządu wchodzi od 2 do 7 członków.
3. Pierwotny skład Zarządu jest powołany na czas nieoznaczony przez Fundatorów .
4. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, jego zastępcę oraz, w przypadku gdy liczba członków zarządu wynosi więcej niż dwóch, sekretarza.
5. Skład Zarządu może ulec zmianie na podstawie uchwały Zarządu poprzez zwiększenie liczby członków w wyniku przyjęcia nowych członków lub poprzez zmniejszenie w wyniku rezygnacji dotychczasowych członków.
6. Członkowie Zarządu mogą również wykluczyć ze swego grona członka, który swoją postawą godzi w interes Fundacji.
7. Członkowie Zarządu mogą wykonywać swe prawa i obowiązki wyłącznie osobiście, przy czym Zarząd może powierzyć wykonanie określonych czynności poszczególnym członkom, a także korzystać z pomocy biegłych.

§ 16

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu samodzielnie, lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
2. Zarząd może ustanawiać pełnomocników do prowadzenia określonych pełnomocnictwem spraw i w tym zakresie do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji.

§ 17

1. Zarząd odbywa posiedzenia w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż jeden raz na dwanaście miesięcy. Posiedzenia zwoływane są z inicjatywy Prezesa albo na wniosek któregokolwiek z członków Zarządu.
2. Głosowanie na posiedzeniach jest jawne. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Zarządu.
3. Zarząd podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna, co najmniej połowa jego członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni, zwykłą większością głosów obecnych. Przy równej ilości głosów decyduje głos Prezesa.
4. W sprawach powoływania i odwoływania członków Zarządu Fundacji i zarządów oddziałów, w tym prezesów i wiceprezesów, tworzenia i rozwiązywania oddziałów Fundacji, zmian Statutu Fundacji wymagana jest obecność na posiedzeniu, co najmniej 2/3 członków Zarządu oraz większość 2/3 głosów obecnych członków Zarządu.
5. Fundatorzy mają prawo odwołania Zarządu lub każdego z jego członków w każdym czasie o ile jego działania będą godziły w dobre imię Fundacji, lub narażą Fundację na straty materialne. Fundatorzy mogą wyznaczyć, co wymaga formy pisemnej, jedną lub więcej osób fizycznych lub prawnych, które przejmą wykonywanie powyższego uprawnienia.

§ 18

Do zadań Zarządu należy w szczególności:
1. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz.
2. Uchwalanie rocznych i wieloletnich planów finansowych i programów działania Fundacji.
3. Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji.
4. Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji.
5. Powoływanie oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw Fundacji, oraz określanie siedziby, obszaru i zakresu ich działania.
6. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji i zarządów oddziałów, w tym prezesów i wiceprezesów.
7. Powoływanie pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
8. Podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu, łączenia Fundacji, likwidacji Fundacji i związanego z tym przeznaczenia jej majątku.
9. Podejmowanie uchwał w sprawie nadania tytułu honorowego „Sponsora Fundacji” oraz innych tytułów honorowych.
10. Rozpatrywanie, opiniowanie i podejmowanie decyzji w innych sprawach związanych z działalnością Fundacji.

ROZDZIAŁ VII
KOMISJA REWIZYJNA

§ 19

1. Zarządzanie Fundacją nadzorowane jest przez Komisję Rewizyjną.
2. Komisja nie podlega Zarządowi w zakresie wykonywanej działalności kontrolno-nadzorczej.
3. Komisja składa się z 2 do 5 członków. Pierwszy skład Komisji powołuje Zarząd na czas nieokreślony.
4. Następnych członków Komisji na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Komisji, powołuje swą decyzją Komisja.
5. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę oraz, w przypadku gdy liczba członków komisji wynosi więcej niż dwóch, sekretarza.

§ 20

1. Członkostwo w Komisji wygasa na skutek: odwołania, dobrowolnego wystąpienia, sądowego pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolności do czynności prawnych, śmierci członka.
2. Fundatorzy mają prawo odwołania członka Komisji w każdym czasie o ile jego działania będą godziły w dobre imię Fundacji, lub narażą Fundację na straty materialne. Fundatorzy mogą wyznaczyć, co wymaga formy pisemnej, jedną lub więcej osób fizycznych lub prawnych, które przejmą wykonywanie powyższego uprawnienia.

§ 21

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Nadzór nad działalnością Zarządu Fundacji, a w szczególności sprawdzanie zgodności podejmowanych działań z celami Fundacji.
2. Przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Fundacji.
3. Badanie prawidłowości, rzetelności oraz zgodności z prawem księgowości Fundacji.
4. Przeprowadzanie innych działań kontrolno sprawdzających wnioskowanych przez Zarząd Fundacji lub podejmowanych z własnej inicjatywy.

§ 22

1. Komisja odbywa swe posiedzenia w razie potrzeby nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia zwoływane są z inicjatywy Przewodniczącego albo na wniosek któregokolwiek z członków Komisji lub Zarządu.
2. Komisja podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
3. Członkowie Komisji mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Fundacji z głosem doradczym. Mają oni również prawo dostępu i wglądu w księgi i dokumenty Fundacji.

Rozdział VIII
ZMIANA STATUTU

§ 23

Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu działania Fundacji.

§ 24

Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność wszystkich członków Zarządu.

ROZDZIAŁ IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, do których została ustanowiona, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmują wspólnie Fundatorzy i Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność wszystkich członków Zarządu.
3. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w RP fundacji o zbliżonych celach.

§26

W razie śmierci Fundatora lub jego niezdolności do podejmowania czynności prawnych, jego uprawnienia i zadania wynikające z niniejszego Statutu przejmuje osoba wcześniej wskazana przez Fundatora, bądź w przypadku braku takiego wskazania – osoba wyznaczona przez Zarząd.

Podpisano
Zarząd Fundacji CHATUL
Bytom dnia 16.03.2019